TỔNG QUÁT

Giáo Xứ Thánh Mẫu La Vang

Cha Quản Xứ:  Phê-rô Nguyễn Hải

Địa Chỉ :  Coronation of the Blessed Virgin Mary (BVM)

                                              348 Dewitt St

                                              Buffalo, NY 14213

Điện Thoại Văn Phòng:  1(716)882-2650

                                            1(716)882-1663

Điện Thoại Di Động:       1(716)330-0959

E-mail:  pethai2003@yahoo.com

Thánh Lễ

 • Thứ hai – thứ bảy:  8 giờ sáng
 • Thứ bảy (vọng Chúa Nhật):  4 giờ chiều
 • Chúa Nhật: 
  • Tiếng Anh:  9 giờ sáng
  • Tiếng Việt:  11 giờ sáng
 • Lễ trọng và buộc.:  Thông báo trước một tuần

Chầu Thánh Thể

 • Chúa Nhật thứ hai hàng tháng:  10 giờ sáng
 • Thứ sáu đầu tháng:  8 giờ tối

Giải Tội

 • Chúa Nhật:  10 giờ 15 sáng – 10 giờ 45 sáng
 • Lấy hẹn trực tiếp với cha quản xứ khi cần

Xức Dầu Bệnh Nhân

 • Liên lạc ông chủ tịch hoặc ông phó chủ tịch

Rửa Tội

 • Lấy hẹn với ông phó chủ tịch

Hôn Phối

 • Liên lạc trước 6 tháng

Gia Nhập Xứ

 • Liên lạc ông chủ tịch hoặc ông phó chủ tịch 

Học Giáo Lý và Việt Ngữ

 • Trẻ em:  Liên lạc ông giám đốc hoặc cô thư ký trường  Giáo Lý và Việt Ngữ
 • Người lớn học Giáo Lý:  Liên lạc cha quản xứ