LIÊN LẠC

Hội Đồng Mục Vụ

 

Chủ tịch                        Ô Thomas Khải Nguyễn            352-2610

Phó chủ tịch                Ô Nguyễn Văn Đắc                     348-6940

Thư Ký                          Ô Vũ Đình Phương                      535-0602

Thủ quỹ                        Ô Nguyễn Ngọc Huy                   348-4445

Kế toán                         C Huỳnh Thị Phương                  856-7993

 

Ủy viên bảo trì(1)       Ô Võ Khanh                                  390-1174

Ủy viên bảo trì (2)      Ô Nguyễn Kiệt                             812-1131

 

Ủy viên phụng vụ (1)  Ô Vũ Quốc Toản                        622-2308

Ủy viên phụng vụ (2) Ô Nguyễn Công Huynh            829-7329

 

Ủy viên tài chính (1)   Ô Nguyễn Tuyền                     907-3670

Ủy viên tài chính (2)   Ô Vũ Đình Phi                          812-9611

Ủy viên tài chính (3)   Ô Phạm Kỳ                               881-1457

Ủy viên tài chính (4)   Ô Phạm Ân                               597-9995

 

Tín thác viên (1)          Ô Nguyễn Huy Vũ                   479-5303

Tín thác viên (2)          Ô Trần Thanh Tâm                 830-4698

 

Trưởng Khu (1)           Ô Nguyễn Ngọc Huy                348-4445

Trưởng Khu (2)           Ô Vũ Quốc Toản                        622-2308

Trưởng Khu (3)           Ô Trần Xuân Triều                   566-8451

Trưởng Khu (4)           Ô Đỗ Văn Trinh                         826-4069

 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:  B  Vũ Thị Cảnh.  Đt:   479-7440

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:   Ô Nguyễn C. Huynh.  Đt:   579-1091

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:  Tr. Tạ Maria.  E-mail:  maria_ta167@yahoo.com

Trường Giáo Lý & Việt Ngữ:  T Bùi Thái Hòa.  Đt:  393-7938

Ca Đoàn Mẹ Lên Trời:  Ô Vũ Duy Tâm.  Đt:  949-9862