GIÁO HỌ

Trưởng Khu (1)           Ô Nguyễn Ngọc Huy                 348-4445

Trưởng Khu (2)           Ô Vũ Quốc Toản                        622-2308

Trưởng Khu (3)           Ô Trần Xuân Triều                   566-8451

Trưởng Khu (4)           Ô Đỗ Văn Trinh                         826-4069