BAN TÍN THÁC

Tín thác viên (1)          Ô Nguyễn Huy Vũ                             479-5303

Tín thác viên (2)          Ô Trần Thanh Tâm                           830-4698