BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch                       Ô Thomas Khải Nguyễn               352-2610

Phó chủ tịch               Ô Nguyễn Văn Đắc                         348-6940

Thư Ký                         Ô Vũ Đình Phương                         535-0602

Thủ Quỹ                      Ô Nguyễn Ngọc Huy                      348-4445

 

Tham Khảo Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ