BAN TÀI CHÍNH

Ủy viên tài chính (1)       Ô Nguyễn Tuyền                            907-3670

Ủy viên tài chính (2)       Ô Vũ Đình Phi                                 812-9611

Ủy viên tài chính (3)       Ô Phạm Kỳ                                      881-1457

Ủy viên tài chính (4)       Ô Phạm Ân                                      597-9995

Kế toán                              C Huỳnh Thị Phương                     856-7993