BAN PHỤNG VỤ

Ô Vũ Quốc Toản                622-2308        (Phụng vụ thánh lễ)

Ô Nguyễn Công Huynh   829-7329        (Hướng dẫn giáo dân trong thánh lễ)

Ô Vũ Đình Phương           535-0602        (Projector)