TRƯỜNG GL&VN

Hiệu trưởng:  Cha Phê-rô Nguyễn Hải.  ĐT:  1(716)330-0959

Giám đốc:  Thầy Bùi Thái Hòa.  ĐT:   393-7938

Nội Vụ:  Thầy Nguyễn Ngọc Thành.  ĐT:  335-4438

Ngoại vụ: Thầy Trần Thanh Tâm.  ĐT:  604-7598

Thư Ký:  Cô Huỳnh thị Mỹ Thúy.  ĐT:  507-3001

Thủ quỹ:  Cô Trần Mai Ly.  ĐT:  228-2334

Trưởng ban Giáo Lý:  Thầy Phạm Duy Thông.  ĐT:  553-4194

Trưởng Ban Việt Ngữ:  Thầy  Nguyễn Thái Hiệp.  ĐT:  200-8201