Chương Trình “Xây Dựng Nền Tảng Hội Thánh” – “UPON THIS ROCK” CAMPAIGN